Governance & ANBI

Governance & ANBI

Raad van Toezicht

De raad van toezicht van  Stichting Likeminds en Stichting Non Profit Kapitalist bestaat uit

Esther Kwaks – voorzitter 

Wouter van Couwelaar – lid (filmmaker)

Jennifer Muntslag – lid (schrijver, performer, presentatrice)

De Raad van Toezicht van Likeminds is te bereiken via rvt@likeminds.nl. Dit mail adres wordt alleen door de leden van de RvT gelezen.

Het rooster van aftreden van de RvT is te vinden in de jaarverslaglegging.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vacatie vergoeding voor hun werkzaamheden. De algemeen directeur/bestuurder en de zakelijk directeur/bestuurder verrichten hun werkzaamheden bezoldigd.

Likeminds is aangesloten bij de NAPK en directie en het personeel zijn ingeschaald volgens de CAO Toneel en Dans.

Likeminds heeft een omgangsvormen protocol en drie externe vertrouwenspersonen:

Pien van Gemert, pien@coachingindecultuur.nl

Niranyana Jayamary, info@niranyana.nl, 06-249 420 69

Bas Scholten, bas@open-cultuur.nl, 06-46518870

Likeminds wil als werkgever op een verantwoorde wijze invulling geven aan haar taken om zorg en veiligheid te bieden aan haar medewerkers. Likeminds wil een organisatie en werkplek zijn waar iedereen zich op diens gemak voelt, waar in openheid met elkaar gewerkt en gecommuniceerd wordt en waar er naar elkaar geluisterd wordt.

Bij Likeminds wordt met respect, vertrouwen en in eerlijkheid samengewerkt en is er begrip voor verschillen. Verbinding, plezier en transparantie zijn kernwaardes van Likeminds. We checken in bij de ander, respecteren grenzen van een ander, proberen gelijkwaardige gesprekken te voeren met elkaar en betrekken elkaar bewust.

In het voorbereiden en uitvoeren van het beleid rondom arbeidsomstandigheden wil Likeminds zich richten op het voorkomen van ongewenste omgangsvormen in het werk en het stimuleren van gewenst gedrag.

Likeminds tolereert geen agressie en geweld, (verbale) intimidatie, machtsmisbruik, pesten, seksuele intimidatie, racisme of discriminatie.

Lees hier ons omgangsvormen protocol.

Statement Raad van Toezicht 8 juni 2023

Samenvatting onderzoek

Statement Raad van Toezicht 8 september 2023

Update Raad van Toezicht – 1 november 2023

Likeminds is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Standaardformulier ANBI 2021

Standaardformulier ANBI 2022

Financiering

Likeminds maakt deel uit van de landelijke basisinfrastructuur (BIS) 2021-2024.

Likeminds maakt deel uit van de Amsterdamse basisinfrastructuur (A-BIS) 2021-2024.