Statement Raad van Toezicht Likeminds

Statement Raad van Toezicht Likeminds

De Raad van Toezicht heeft kennisgenomen van het artikel dat op donderdag 7 september is gepubliceerd in de NRC. We zijn zeer aangeslagen door het feit dat een dergelijk aantal (oud)medewerkers en betrokkenen van Likeminds deze ervaringen heeft gehad en betreuren het dat dit, en de omvang hiervan, niet eerder door ons is gesignaleerd. Na interne beraadslaging zijn we tot de conclusie gekomen dat de situatie zoals deze nu naar voren is gekomen vraagt om een proces waarbij de belangen van de oud-medewerkers die zijn beschadigd maar ook de medewerkers die nu werkzaam zijn bij Likeminds voorop staan.

Op basis van twee meldingen die we in eerdere instantie hebben ontvangen is door ons, met medeweten van de melders, een extern buro ingezet om een onderzoek in te stellen naar de bedrijfscultuur bij Likeminds. Uit het artikel in de NRC blijkt dat er toch meer ingrepen nodig zijn dan waar op basis van de aanbevelingen van het rapport aanleiding toe gaven .

Wij hebben als Raad van Toezicht op basis van de nieuwe informatie dit proces onmiddellijk in gang gezet en is er besloten om de directeur-bestuurder met ingang van vrijdag 8 september op non-actief te stellen en de voorzitter van de Raad van Toezicht zal vandaag terugtreden zoals al eerder was besloten.

We zullen alles in het werk stellen om het geschade vertrouwen bij (oud)medewerkers, publiek en onze subsidiënten, te herstellen. Wij gaan de komende periode aan de slag met het treffen van organisatiebrede maatregelen die herhaling van de ontstane situatie in de toekomst moeten voorkomen. Daarnaast willen we duidelijkheid verschaffen over de andere zaken die in het artikel zijn aangekaart. Verder willen we alle (oud)medewerkers die behoefte hebben aan een gesprek meegeven contact te zoeken met onze Raad van Toezicht (rvt@likeminds.nl), een leidinggevende, of de externe vertrouwenspersoon van Likeminds.

Raad van Toezicht Likeminds

8 september 2023